หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560