หัวข้อ ศิลปะการพูดและการนำเสนอ ปตท.รุ่นที่ 8 (รุ่นที่ 121 ของศูนย์)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560