หัวข้อ หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 11 มกราคม 2557 - 12 มกราคม 2557