หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม / การบริหารความขัดแย้ง/ การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ / การสร้างเครือข่ายที่ดี
กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 3 พฤษภาคม 2560