โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 133
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
10 - 12 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร
หลักสูตร "เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร" (การพูดต่อหน้าชุมชน Advanced )
28 - 29 ตุลาคม 2560

หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 131
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
21 - 23 ตุลาคม 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
หลักสูตร Train the trainer
บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด
12 - 13 ตุลาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 130
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
29 กันยายน 2560 - 1 ตุลาคม 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 129
8 - 10 กันยายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 127
12 - 14 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
เทคนิคการเป็น Brand Ambassador ที่ดี
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
8 - 16 สิงหาคม 2560

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 126
28 - 30 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 125
15 - 17 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 124
8 - 10 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 รวมลูกศิษย์ที่เคยเรียนการพูดจากรุ่น1 ถึงรุ่น 120
งานรวมพลคนรักการพูด/ร้อยดวงใจพลังแห่งการพูด
1 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ รวมลูกศิษย์ที่เคยเรียนการพูดจากรุ่น1 ถึงรุ่น 120

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /  การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร/ การพัฒนาบุคลิกภาพ /ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
22 - 24 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร/ การพัฒนาบุคลิกภาพ /ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดและการนำเสนอ ปตท.รุ่นที่ 8 (รุ่นที่ 121 ของศูนย์)
หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
14 - 16 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดและการนำเสนอ ปตท.รุ่นที่ 8 (รุ่นที่ 121 ของศูนย์)

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 120
9 - 11 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 119
26 - 28 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 118 ของศูนย์)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
22 - 24 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 วิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ รุ่น 2
20 - 21 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ วิทยากรมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
การพูดต่อหน้าชุมชนและการเป็นพิธีกร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
8 - 9 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม / การบริหารความขัดแย้ง/ การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ / การสร้างเครือข่ายที่ดี
การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานวัฒนธรรมมืออาชีพ รุ่นที่ ๒
กระทรวงวัฒนธรรม
1 - 3 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม / การบริหารความขัดแย้ง/ การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ / การสร้างเครือข่ายที่ดี

 หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 114
28 - 30 เมษายน 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 วิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ รุ่น 1
22 - 23 เมษายน 2560

หัวข้อ วิทยากรมืออาชีพ

 หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 113
7 - 9 เมษายน 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 112
31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ