หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 17 มีนาคม 2557