ความคิดเห็นจากผู้เข้าสัมมนา หลักสูตร "ทักษะการเป็นหัวหน้างานและศิลปะการเป็นผู้นำ"

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 25/2554

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 4-5 กรกฎาคม 2554

สนุก ลื่นไหล ได้ความรู้

พญ.สมสกุล เกียรติอนันต์ / รพ.บ้านธิ

ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ผ่อนคลาย ได้แรงบันดาลใจ คุ้มค่าเกินงบ

พญ.มานิดา สิงหัษฐิต / รพ.พระศรีมหาโพธิ์

สนุก ได้ความรู้ที่สามารถปฏิบัติจริงได้ เห็นตัวอย่างบุคคลที่เพียรพยายาม

นพ.มานัส สุหา / รพ.บ้านเหลื่อม

ยินดีกับชาวกำแพงเพชรทุกคน ที่มีนักพูดที่ดี มีสาระ และตรงประเด็นในบริบทการสอนทุกอย่าง

ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ / รพ.นครปฐม

สนุกสนาน อาจารย์มีการใช้ภาษากายและน้ำเสียงที่สนุก น่าฟังมากค่ะ มีตัวอย่างบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน ทำให้ผู้ฟังเกิดความมุ่งมั่น คล้อยตามได้ดีค่ะ

ทพญ.ปรียาวรรณ์ คงชมชัยวัฒน์ / รพ.สมุทรสาคร

เนื้อหาเหมาะสมกับนักบริหาร สนุกไม่น่าเบื่อ มีการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม

ภกญ.พรเพ็ญ เรืองสุขอุดม / รพ.เจ้าพระยายมราช

รู้สึกดีค่ะ ได้ประโยชน์จากการอบรมเยอะมาก เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้ สนุกดีค่ะ อาจารย์มีเรื่องขำๆ เล่าให้ฟัง มีมุขตลอด ไม่ง่วงดีค่ะ

ภกญ.สิรินารถ สกุลมา / รพ.บ้านโป่ง

พอใจมากที่สุด มีทักษะในการถ่ายทอดดีมาก ได้สาระ ได้ความสนุกสนานกับเกมส์

ภกญ.สุมิตรา สุทธิไสย / รพ.แพร่

อาจารย์เป็นวิทยากรที่เยี่ยมมากที่สุดค่ะ จุดประกายที่เป็นแบบอย่าง มีความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งนั้นให้ได้ และต้องทำได้

คุณกันจนา มีเกาะ / รพ.แม่สอด

อาจารย์สามารถมากค่ะ บูรณาการสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทฤษฎี สู่การปฏิบัติ และรวบรวมองค์ความรู้ได้อย่างทันสมัย มั่นใจค่ะ โดยเฉพาะการใช้ สื่อประกอบการสอน และขอบอกว่า “คุณเยี่ยมยอดจริงๆ”

คุณพัทธ์ธีรา วิรัน / สสจ.ขอนแก่น

สื่อการสอนของวิทยากรดีมาก เยี่ยมสุดๆ ทั้ง Power Point กิจกรรม / เกมส์

คุณณัฏฐ์ณเรศ เรืองแจ่ม / สสจ.นครสวรรค์

กระบวนการเรียนรู้ลื่นไหล เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์สอดแทรก ทำให้มองเห็นภาพที่สามารถจินตนาการได้สอดคล้องกับความเป็นจริง ขอชื่นชมกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพครับ

คุณชุมพล สุทธิ / สสอ.เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์เก่งมาก มีทักษะ มีศิลปะ ในการถ่ายทอดที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สุดยอด

คุณปราณี เกษรสันติ์ / รพ.เจ้าพระยายมราช

อาจารย์สอนได้ดีมาก พูดได้น่าฟัง มีการลำดับเนื้อหา ขั้นตอน และแทรกกิจกรรมที่สนุก และได้สาระกับบทเรียน ทำให้ไม่ง่วงนอน และผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจฟัง

คุณสกาวรัตน์ โรจนวานิช / สสอ.แกลง

อาจารย์บรรยายได้ดีมาก เข้าใจและคิดว่าจะนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรได้ อยากฟังการบรรยายอีก

คุณประเสริฐ ฉลอม / รพ.แพร่

OK. สนุก คุ้ม รักษาความดีไว้อย่างนี้ เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง

คุณวิภาพร ปิตินพคุณ / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ

ได้เติมเต็มในส่วนที่ต้องการ สนุก มีส่วนร่วม เหมือนกลับไปเป็นเด็ก บรรยายดีมาก เข้าใจง่าย

คุณสริยา ทวีกุล / รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ได้รับความรู้มากมาย และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจารย์เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมั่น และดำเนินการตามเป้าหมายในชีวิตที่ดีมาก หลักสูตรอาจารย์ได้รับทั้งความรู้ และการฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (สนุก ได้สาระ)

คุณแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 3

รู้สึกประทับใจมากครับ ได้รับแนวทาง ปรัชญาในการทำงาน รวมทั้งการดำเนินชีวิต

คุณพันธวิทย์ นทกุล / สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะท่าทาง ทำให้ตื่นตัว สนุกสนาน ร่าเริง

คุณอัญชลี คติอนุรักษ์ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงาน

ได้แนวคิดในการทำงาน และแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างมาก ขอบคุณอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จริงมานำเสนอ

คุณนิมิตร จรัสสุริยสกุล / สสอ.บ้านเขว้า

รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้รับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

คุณเสาวลักษณ์ ลิมปณะวัสส์ / รพ.พระนั่งเกล้า

มีมุขในการสอน ทำให้ไม่เบื่อ วิชาการไม่มากเกินไป เกมส์ที่นำมาให้เล่น ฝึกให้เรารู้จักคิด

คุณสุชัญญา เบญจวัฒนานนท์ / รพ.ชัยภูมิ

สร้างพลังให้มีความรู้สึกว่า ชีวิตเรามีอะไรดีๆ อีกเยอะ

คุณวิรุฬ หน่อแก้ว / สสจ.แม่ฮ่องสอน

มีกิจกรรมที่หลากหลายดีมาก

คุณศรีพรหม กาสกุล / สสอ.ทุ่งหัวช้าง

มีคติสอนใจ สนุกสนานดี เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังอาจารย์ ประทับใจค่ะ

คุณทศวรรณ์ สุวรรณศรี / รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

ประทับใจท่านอาจารย์ ใช้เทคนิคในการถ่ายทอด หลักการผสมผสานกับการเล่นเกมส์

คุณสุทัศน์ ดวงตะวงษ์ / สสอ.โคกโพธิ์ไชย

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างาน

บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
25 ธันวาคม 2554

ได้ความรู้และประโยชน์มากมาย ขอบคุณค่ะ อาจารย์สุกิจ ที่ให้ความรู้ค่ะ

พรรณเพ็ญแข อุ่นใจ

ได้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะที่จะนำไปปฏิบัติต่อการทำงานต่อไป สอดแทรกความสนุกสนานระหว่างการอบรม ทำให้ไม่น่าเบื่อ

จุฑามาศ ขาววัฒน์

คลายเครียด ได้ความรู้ สอดแทรก ตลก สนุก ไม่ง่วง

จุฑารัตน์ สามารถ

สนุกสนาน เป็นการอบรมที่ไม่น่าเบื่อ มีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านการเป็นผู้นำ บรรยากาศที่ดี

อุไรวรรณ ใหม่หล้า

ไม่สามารถทำให้ผู้ฟังการบรรยายง่วงหรือหาวได้เลย จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า การบรรยายของวิทยากรแต่ละครั้ง สามารถให้ความสนุกสนาน สอดแทรกเนื้อหา และเกิดประสิทธิผลได้อย่างสูงสุด เพราะผู้รับฟังการบรรยายตั้งใจฟัง

ทิพากร พินิจศรศาสตร์

ช่วยให้มีหัวหน้างานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแนวคิดในเชิงบวก มีความสุขมากขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประพันธ์ มั่งคั่ง

ชอบมาก อาจารย์เป็นวิทยากรที่เก่ง มีจิตวิทยาในการสอน มีความคิดในแง่บวก

แสงเดือน ศรีสุข

อาจารย์พูดสนุก มีความรู้กว้างขวาง ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างที่น่าสนใจ เป็นกันเอง ให้ข้อคิดที่มีประโยชน์

ธนยพร ใจวงค์

ได้ความรู้ นำไปใช้กับบริษัทให้ดีขึ้น นำไปปรับปรุงกับผู้ทำงานใต้บังคับบัญชา สนุกกับการอบรมในครั้งนี้มาก หวังว่าจะได้มาอบรมกับอาจารย์อีก

นงนุช ยะสัน

ได้รับความสนุกสนาน ความรู้ เป็นอย่างมาก สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน

จิดารัตน์ สุริวงค์

บรรยายได้ดีมาก สนุกสนาน ไม่ง่วงนอน สามารถนำเทคนิคความรู้ไปปฏิบัติกับงานที่ตนเองทำ เนื้อหาดีมาก

แสงหล้า ปินตา

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นหัวหน้างานที่ดีมาก ได้ประสบกรณ์และประโยชน์ที่จะนำไปใช้ควบคุมบุคลากรในทีมให้ดีขึ้น

สิริกร ต้นแก้ว

มีทัศนคติที่ดีขึ้นในการมองเพื่อนร่วมงาน โดยใช้หลักคิดบวก เรียนรู้ในเรื่องของความต้องการของคน และธรรมชาติของมนุษย์

วราภร บุญยงค์

มีความสามารถมากในการถ่ายทอด มีเทคนิคพิเศษในการพูดให้ผู้เข้าอบรมไม่ง่วง เยี่ยมมากค่ะ

สุพรรณิการ์ อินถา

สอนดี มียกตัวอย่างประกอบการสอน ไม่ง่วง มีกลเม็ดที่กระตุ้นตลอดเวลา ตรงเวลา เปิดโอกาสให้ถามหรือโต้ตอบตลอดเวลา

อัญชลี วิชัย

ได้ความรู้มาก จะนำความรู้ไปปฏิบัติต่อหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด

ลัดดา พุทธิมา

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรเทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
20-21 กันยายน 2554

สนุกสนาน ได้หัวเราะ ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น

อุมรินทร์ ทำทอง

ดีมาก ชอบมาก และประทับใจ

คำปัน ปกแก้ว

ได้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน อยากให้เพื่อนๆ เข้ารับการอบรมกับอาจารย์

เรณู นุ่มฤทธิ์

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร

เทศบาลตำบลจอมทอง
16 กันยายน 2554

คุ้มค่า ชอบมากๆ ดีใจและโชคดีที่ได้เข้าร่วมอบรม

สุมาลี มาระเงิน

ชอบมาก เพราะได้ความรู้ใหม่ๆ ความรู้ดีๆ เพื่อจะได้เอาไปใช้กับชีวิตประจำวัน ในการทำงานต่อไป ขอบคุณครับ

บดินทร์ คำมะโน

ต้องการให้ทางเทศบาลฯ เชิญอาจารย์สุกิจ เป็นวิทยากรอบรมคราวต่อไป โดยใช้ระยะเวลามากกว่าครั้งนี้

ชัยอนันท์ คำแปง

ไม่ได้หัวเราะแบบนี้มานานแล้ว ชอบมาก อาจรรย์เป็นคนที่เก่งมาก ขอชื่นชม จะว่าอะไรไหมถ้าจะชวนมาอยู่บ้านด้วยกัน (555) มีอะไรที่ไม่เคยฟังเยอะเลย ตั้งแต่ฟังวิทยากรมา มีอาจารย์คนแรกที่ทำให้ไม่ง่วงเลย ขอบคุณมากค่ะ

สิริพร เครือแก้ว

การสัมมนาครั้งนี้ ที่แรกก่อนจะมา กระผมคิดว่าจะน่าเบื่อ คุยแต่เรื่องวิชาการ จริยธรรม แต่พอได้เข้ารับการสัมมนาแล้ว กระผมรู้สึกเหนื่อยกับการหัวเราะมากครับ ทุกคนสนุกสนานมาก แต่ไม่สนุกและได้รับความสุขอย่างเดียว ยังได้รับความรู้หลายๆ อย่างเกี่ยวกับการทำงาน สรุปง่ายครับว่า "การสัมมนาในครั้งนี้ มีความสุขมากครับ"

บัณฑิต สุตาคำ

อาจารย์สอนได้สนุกสนานมาก มีทั้งสาระ ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมกันทำ ทำให้การเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ประทับใจมาก และหวังว่าโอกาสต่อไป ทางเทศบาลจอมทอง จะได้รับเกียรติจากท่าน ในการเป็นวิทยากรในโอกาสต่อไป

อังคณา จินาวัง

ได้รับความรู้ รู้หลักการทำงาน รักงานที่ทำ มีกำลังใจในการทำงาน ทำให้มีความรู้สึกที่ดีในการดำเนินชีวิต และมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต

ปราณี อารีวงศ์

สนุกสนานแบบมีสาระ สร้างสรรเสียงหัวเราะได้หลากหลาย เป็นการอบรมที่ดีที่สุดครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ

ธีรพงศ

ชอบ ได้ความรู้ใหม่ๆ มีความสนุกสนาน คลายเครียด ให้ประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ (สรุปว่าดีมากๆ)

อัศจรรย์ ยันทะวาย

ได้ทั้งความรู้ และสาระมากมายที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ไม่เว้นแม้แต่การทำงาน การเข้าสังคม และความรัก ทั้งหมดที่ได้รับในวันนี้ ได้มาพร้อมกับความสุข สนุกสนานค่ะ

โชษิตา เสมา

ดีมากๆ ทุกเรื่อง ง่าย เรียบ ประหยัด สอดแทรกตลก ขำขัน พร้อมคุณธรรมจริยธรรม นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

ชนิดา นันตาบุญ

มีความรู้สึกได้รับความรู้ ในการปฏิบัติตนกับส่วรวมเป็นอย่างดี มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ รู้สึกมีกำลังใจหลังจากอบรม

นาวินี วุฒิพันธ์

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนา การพัฒนาองค์กร (OD) ปี 2554 "คนสวนดอก"

บุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ สังกัดฝ่ายการพยาลบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2554

อาจารย์มีความเป็นกันเอง สนุกสนาน ได้เนื้อหาสาระ ไม่เครียด

สมศรี บุญยงค์

ลักษณะการพูดของวิทยากร เร้าใจ ไม่เบื่อหน่าย

จิราภรณ์ ธรรมสรางกูร

มีประโยชน์มาก มีความสุขมาก หัวเราะจนน้ำตาเล็ด น้ำตาไหล ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต ทั้งด้านงาน และเรื่องครอบครัว ขอชื่นชมวิทยากร

จิราพร ข่ายสุวรรณ

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม "เทคนิคการสร้างทีม"

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลส จำกัด
24 สิงหาคม 2554

สนุกสนาน มีข้อคิดมากมาย ที่สามารถนำไปปรับตัวใช้งานให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัวได้ และมีบางส่วนที่อาจารย์ได้พูดออกมา แล้วตรงกับชีวิตจริงมากๆ

ณัฐวุฒิ ศรีวิไล

ได้สาระ สนุกสนานเป็นอย่างมาก มีอรรถรสชวนติดตาม ได้ความรู้ความบันเทิงอย่างมาก ขอบคุณค่ะ

อัญชลี ศรีวิยศ

สนุกสนาน วิทยากรมีความสามารถ ถ่ายทอดได้ดีมาก เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ

สมชาย แสงเพชร

ได้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ TEAM WORK มากขึ้น รวมทั้งการเป็นหัวหน้าที่ดี การจูงใจลูกน้อง รวมทั้งการทำให้งานสำเร็จ โดยจะนำความรู้ไปใช้จริง เพื่อองค์กรประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุทธยา

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม การเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างาน

บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 กรกฎาคม 2554

อาจารย์เป็นวิทยากรที่ดีมาก คุยสนุก และทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดใหม่ๆ ขอบคุณมากค่ะ

เบมจิรา ขัดทิ

เป็นการอบรมที่ดีมาก ชอบการบรรยายของอาจารย์มาก

โอภาส อุตจันทร์

ได้รับความรู้ในการอบรมครั้งนี้มากครับ ชอบที่อาจารย์นำธรรมะเข้ามาสอดแทรกด้วย เพราะว่ามันเห็นภาพชัดและเข้าใจง่าย ต้องขอบคุณอาจารย์จากใจจริงๆ ครับ

พิเชฐ แดนโพธิ์

ความรู้สึกดีๆ และรอยยิ้ม มีข้อคิดดีๆ เยอะเลยค่ะ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม

พิมพ์พร โปธาสุ

วิทยากรมีแนวทางการอบรมค่อนข้างมีแบบแผน ในการนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นิคม ไชยดวงคำ

ขอบคุณวิทยากร ที่สร้างให้เกิดประกาย แนวทางให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

สมเจต วงศ์จักร์

ประทับใจมาก ชอบอาจารย์ที่บรรยายให้ความรู้ทางด้านอารมณ์ได้มาก

เกษม ชมภูชัย

รู้สึกว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ค่ะ การสอนของอาจารย์เป็นการสอนแบบให้เห็นภาพ และสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ

ภวันตรี มูลเทพ

ประทับใจกับการบรรยาย เพราะจากเริ่มต้นจนสิ้นสุด อาจารย์เป็นกันเองดีมาก

Suchat Bureekam

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม การเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2 กรกฎาคม 2554

หัวข้อการอบรมดีมาก สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง ท่านวิทยากรเป็นมืออาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยไม่เบื่อ

สุดาพร เหล็กชุมภู

การบรรยายไม่น่าเบื่อ มีแทรกมุขตลอดให้หัวเราะตลอด พอดีกำลังย้ายงานใหม่ จะทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการอย่างดี และเหมาะสม

เนตรพิศ คำฮ้อย

มีความสุข สนุกสนานในการรับฟัง

จิตเมตต์ จำรัส

ประทับใจมาก สนุก คลายเครียด คำคม ได้ข้อคิด

รนัญชนก พรหมณี

ได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะมาก และจะนำไปใช้ในการทำงานและในชีวิตครอบครัว

ลัดดา อภิธนัง

ชอบ สนุกมาก ได้รับความรู้เท่าที่จะปรับกับการทำงานและที่บ้าน ได้ความคิดดีๆ กับชีวิตของตนเอง และครอบครัว

บงกชมาศ พลเหิม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาบุคลากร (OD) การเสริมสร้างค่านิยม "คนสวนดอก"

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ สังกัดฝ่ายพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 มีนาคม 2554

ประทับใจวิทยากรมากครับ ได้ความรู้มาก เข้าใจง่ายครับ ถ้ามีโอกาสหน้าอยากเข้าอบรมกับอาจารย์อีกครั้ง เพราะสนุกมาก ขอขอบพระคุณมากที่มาให้ความสุข ได้หัวเราะ

กิตติพงษ์ พาศิประภาพิพัฒน์

พึงพอใจมากกับความรู้ที่ให้ เนื้อหานี้มีประโยชน์กับการทำงาน

วัลดี บุญแร่

อยากให้จัดสัมมนาในรูปแบบนี้บ่อยๆ ค่ะ

ไกรวรร กาพันธ์

ประทับใจมากค่ะ อยากมาร่วมสัมมนาอีก

อัมพร บัวคำซาว

ชอบการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ไม่ง่วง มีความรู้เพิ่มมาก

รำไพ เตมิยะ

ประทับใจ รู้สึกมีความสุข รู้สึกโชคดีค่ะ

พีระณัฐ กันทะวงศ์

สนุกสนาน และได้สาระความรู้ด้วย วิทยากรเก่งมากค่ะ รู้สึกประทับใจมาก

พวงเพชร

ได้ความรู้ ความสนุกสนาน ข้อคิดเตือนใจ การทำงานได้มาก สิ่งสำคัญคือ มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาก

ดาราวรรณ ศิระกมล

ประทับใจ สุขใจ อยากให้มีอีก ได้ความรู้มาก

วราภรณ

ชอบค่ะ เกินความบรรยาย

ปิยพร ม่วงสวัสดี

ประทับใจมากกับสถานที่ วิทยากร และระยะเวลาในการจัดสัมมนา

เกษศิริ พิทักษ์กิตติกร

เนื้อหา ข้อมูลที่ท่านวิทยากรนำมาพูด เป็นข้อมูลที่ดี และวิธีการนำเสนอดีมาก ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้

แสงอรุณ ศรีสุวรรณ

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาบุคลากร (OD) การเสริมสร้างค่านิยม "คนสวนดอก"

งานผู้ป่วยออร์โธร์ปิดิกส์ (2 รุ่น)
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2554

รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

รู้สึกมีความสุขและได้ความรู้ในการดำรงชีวิตค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

กิติยา สมเพชร

ประทับใจมากค่ะ มุขแทรกพร้อมการบรรยายตลอด โดยมุขมาแบบเฉลี่ยๆ อยู่เรื่อยๆ ทำให้ไม่ง่วง ไม่น่าเบื่อ

พิราวรรณ วรรธนะจิตติกุล

ได้ทั้งสาระและความสนุกสนาน ไม่เบื่อเลยค่ะ คุ้มค่าทุกนาที ขอบคุณค่ะ

กัลยา ทองเอก

สนุก ถูกใจ ไร้ความเครียด ละเมียดในภาษา สุขอุราเมื่อกลับไป

เจษฎาพร

ยอดเยี่ยม ไม่มีที่ติ

ปราณี เครือวัง

ขอบคุณอาจารย์สุกิจมาก ที่มอบความสุขให้ในครั้งนี้ ขอบคุณที่มาจุดประกายหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างค่ะ

วรพนิต สายบัวพล

รู้สึกดีใจ และสนุกสนาน พร้อมได้ความรู้ และความสนุกสนานมากมายกับวิทยากร และวิทยากร ได้บรรยายอย่างดีมากค่ะ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

พัทยา แสงมโนธรรม

สนุกได้ความรู้ และได้เปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน ทำให้เรามีความสุขในการทำงาน

พนม เมฆแมน

เป็นการอบรมที่ดีมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณที่ให้โอกาสได้รับฟังประสบการณ์ ความรู้ ข้อคิดที่ดีจากอาจารย์ จะนำไปใช้ในการทำงาน ชอบมากๆ ค่ะ

กัลยา ชื่นใจ

ขอบคุณมากๆค่ะ ได้ทั้งสาระและสนุก มีความสุขกับการสัมมนาครั้งนี้มากค่ะ

ศุภาลักษณ์ เกศเกษม

อาจารย์สุกิจบรรยายสนุกมากค่ะ หัวเราะตลอดการอบรมเลยค่ะ เนื้อหาการบรรยายก็มีประโยชน์มาก ขอบพระคุณค่ะ

เนตรนภา ขวัญยืน

สนุก และชอบมากค่ะ อยากให้อาจารย์มาบรรยายอีก หัวเราะจนท้องแข็งเลยค่ะ ชอบพูดตลกมากค่ะ

จิตรานันท์ อุสาใจ

ขอบคุณอาจารย์สุกิจมาก ที่มอบความสุขให้ในครั้งนี้ค่ะ

นันทนา สมไหว

รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554

รู้สึกดีความสนุก ได้ข้อคิดดีๆ ได้บริหารใบหน้า ปอด (หัวเราะตลอดรายการ)

พรพณา ยาสมุทร์

เป็นการจัดสัมมนาที่ดีที่สุดครั้งหนึ่ง อาจารย์ให้ทั้งข้อคิด แง่คิดที่ดีมากในการทำงาน และการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

วิเชียร ปินแ้ก้ว

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ สนุกมาก ประทับใจมากค่ะ

พัชรินทร์ อ่อนนุ่ม

ดีมากๆ ว้าว....

ศุภาพร รัตนสิริ

ฮา...ได้ความรู้คู่ความสนุก มีความสุขมากค่ะ เหมือนชาร์ตแบตเตอรี่พร้อมทำงานค่ะ ชอบมุขคิดบวกมากมาย ขอบคุณทุกๆ ท่านมากค่ะ

เพ็ญจิรา เทพอำพันธุ์

ประทับใจ อาจารย์มีเรื่องเล่าเยอะมาก มีข้อคิดสะกิดใจหลายอัน ได้ผ่อนคลายความเครียด สนุก ได้ทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน

สุติณณา สุภารัตน์

ดีมาก ได้ทั้งสาระและบันเทิง ไม่ง่วง ดีใจที่มีรุ่นพี่ มช. เก่ง ลูกช้างภูมิใจครับ

บัญชา มณีคำ

รู้สึกมีความสุขมากๆ ค่ะ ทำให้ได้แง่คิดใหม่ๆ ในการดำรงชีวิต เหมือนได้ชาร์จแบตให้กับชีวิต ทำให้มีพลัง และกำลังใจในการทำงานต่อไป

สิริพร สารินจา

ว้าว.. ดีจัง ได้หัวเราะ ผ่อนคลาย ได้สาระในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และทำงาน

วัฒนาวรรณ บุญกุณา

มีความสุขและมีสาระมากค่ะ ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ 2 3 ปีในการทำงานเพิ่งเคยได้รับฟังเรื่องดีๆ

พายุรี ชมภูแก้ว

สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง

วันที่ 24 ก.พ.54

เป็นการเข้ารับฟังการอบรมที่รู้สึกสนุก ได้ความรู้ ข้อคิด และแรงบันดาลใจในการไปสู่เป้าหมายของตัวเอง

ด.ต.สุเทพ วุฒิ

ได้ความรู้มาก ไม่น่าเบื่อ วิทยากรสอนได้เข้าใจ เนื้อหาชัดเจน

น.ส.ธูปหอม ภูทองพันธ์

ได้รับความรู้ มีกำลังที่จะต่อสู้ต่อไปอย่างมีความสุข ได้เพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์ใหม่

นางศิริวรรณ สนทิม

ได้รับฟังแนวความคิดที่ดี ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่ตั้งใจไว้ ว่าจะต้องทำตัวอย่างไร คิดอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร

พ.ต.ท.อัคธชัย เงินอยู่

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการเป็นนักพูด ได้รับความรู้ด้านการตัดสินใจ การวางแผน

ด.ต.สันติภาพ สุดใจ

เป็นการสัมมนาที่ดี ให้ข้อคิด ความรู้ ที่จะอยู่รอดในสังคมเรา คือข้อคิดที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรทำ ควรหลีกเลี่ยง

ด.ต.สุเมธ สุมาลา

ได้ความรู้แนวคิดใหม่ในการดำเนินชีวิต ในการครองตน ครองงาน

จ.ส.ต.อำนาจ พึ่งอำพัน

ทำให้มีความสุขในการฟัง และได้แง่คิดในการทำงาน ว่าทำอย่างไรถึงจะทำงานให้สนุก ทำอย่างไรจะเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง ทำให้รู้วิธีคลายเครียด และเข้าใจว่าคนเราไม่เหมือนกัน และต้องทำตัวให้ทันกับยุคสมัย

ต.ต.เพลิน ตุ่มแก้ว

ประทับใจมาก รู้สึกผ่อนคลาย และได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการบริการประชาชน

ด.ต.สมศักดิ์ จันทะแจ่ม

มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินไม่เครียด ได้ความรู้มากมาย ทำให้เกิดความคิด พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ทำให้รู้สึกว่าชีวิตเราเองมีค่า และหลายๆอย่างที่เราทำได้ วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้ดีเยี่ยมครับผม

ด.ต.ประดิษฐ์ น้อยทุ่ง

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ทีมงานที่มีความสุข"

บริษัท เขียวเหลือง จำกัด
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2554

รู้สึกดีใจและประทับใจมาก เป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน สามารถที่จะนำมาปรับปรุงในชีวิตประจำวันได้จริง ทำให้ทีมงานเกิดความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้น

ณัฎฐ์ชุดา ปิงผล

สนุกมากค่ะ ไม่เคยอบรมได้สนุกอย่างนี้ และอยากให้มีการอบรมอีก

นิตศรา อินทรง

มีความสุขกับการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มากครับ ได้ความรู้ใหม่ๆ เหมือนพบกับสิ่งที่ดีในชีวิต

ด.ต.พงษ์สุวรรณ สันหมอยา

มีความประทับใจมาก ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่ถ่ายทอดให้ วันนี้จะเป็นก้าวแรกที่ผมจะเดินไปหาเป้าหมาย (ที่ชัดเจนสักที)

ญาณเดช โอบาระ

ประทับใจมาก ทีมงานของบริษัททุกคนสนิทกันมากขึ้น ทุกคนสนุกสนาน มีความสุข อยากให้มีการจัดขึ้นอีก

นิภาวรรณ์ สีม่วง

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "จิตวิทยาและทักษะการเป็นหัวหน้างาน"

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
25-27 มกราคม 2554

อาจารย์บรรยายแล้วทำให้เรารู้ว่ามันมากกว่า คำว่าดี..แต่ยังสามารถทำให้เกิดพลังอย่าง “ยิ่งใหญ่”

ดารา กัญยารัตน์ บจก.ฮีดาการิไซเคิลอ๊อฟเอเชีย

คิดว่าได้เป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ เพราะทำให้ได้รู้จักวิทยากรที่มีความสามารถในการพูด แต่พอได้มารับฟังทำให้เกิดความประทับใจในความสามารถของอาจารย์ที่สอน

วาสนา รอรั้ง บจก.เออาริ อิลาสโทเมอร์

ประทับใจในตัววิทยากร ที่มีความมุ่งมั่นหาประสบการณ์ชีวิตดีๆ เพื่อมาใช้ในการสอน รู้สึกว่าอยากจะดำเนินรอยตามให้ได้สักครั้งหนึ่งก็คงจะดีแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ ที่นำความรู้ดีๆ มาแชร์

วาสนา แพนพัฒน์ บจก.วิพัฒน์ศิริ

ประทับใจและยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์สุกิจ ทำให้เห็นตัวอย่างในการดำรงชีวิต วิธีการคิด การสอน ความรู้อันหลากหลาย เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงใช้กับตนเองและองค์กร ในการกำหนดทิศทางตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะยังขาดแรงจูงใจและเป้าหมายที่ชัดเจน

ทิฆัมพร ภักดีศรี บจก.เออาริ อิลาสโทเมอร์

รู้สึกประทับใจอาจารย์สุกิจมาก อาจารย์มีเทคนิคการพูดที่ดี มีความเป็นผู้นำสูง โดยปกติไปฟังบรรยายที่ไหนรู้สึกว่าธรรมดา หรือเป็นสิ่งที่เคยรู้อยู่แล้ว เคยเห็นมาแล้ว เคยฝึกมาแล้ว แต่มาฟังบรรยายของอาจารย์แล้ว รู้สึกได้อะไรเพิ่มมาก เป็นสิ่งใหม่ๆ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้ ขอบคุณอาจารย์สุกิจมากครับ

เมษ กันยารัตนะ บจก.เฟมเอ็นจิเนียริ่ง

ประทับใจอาจารย์ให้ความรู้ ความเข้าใจ รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ฟังแล้วต้องไปค้นหาตัวเองโดยด่วนเลยค่ะ คาดหวังว่าจะได้รับคำแนะนำและความรู้กับอาจารย์อีก ขอบคุณมากค่ะ ด้วยความจริงใจและนับถือ

สุพรรณี เสนาอาด บจก.โฮโย (ไทยแลนด์)

ประทับใจการบรรยายของอาจารย์ครับ เพราะนอกจากจะมีเนื้อหาสาระแล้ว อาจารย์ยังยกตัวอย่างที่ชัดเจนประกอบด้วย ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจมากขึ้น อนันต์ รุจนสกุล

บจก.เอ็นบีซี (เอเชีย)

รู้สึกมีความภูมิใจที่ได้มาเข้าอบรมครั้งนี้ สนุก

ยงยุทธ์ วงษ์สว่าง บจก.เฟมเอ็นจิเนียริ่ง

เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆ ความรู้สึกเป็นแรงจูงใจในการที่จะนำกลับไปใช้ในทีมงานต่อไป เหมือนกับว่ามองให้ไกล ไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย

สุริยนต์ ศรีชื่น บจก.แอคูชเน็ต ฟุตจอย (ปทท.)

รู้สึกประทับใจที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ การรับฟังบรรยายของอาจารย์ ทำให้รู้ว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ ถ้าไม่ย่อท้อ

ดุจธิดา ลายทอง บจก.แอคูชเน็ต ฟุตจอย (ปทท.)

รู้สึกมีแรงกระตุ้นในการทำงาน และความหวัง

ชัยมงคล รสหอม บจก.เฟมเอ็นจิเนียริ่ง

มีพลังมากขึ้น ทำให้มีความรู้สึกมุ่งมั่นมากขึ้น ในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ทุกเรื่องที่ยังต้องทำงาน ครอบครัว อนาคต และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

วรินทร สมควร บจก.โฮโย (ไทยแลนด์)

ทำให้รู้จักตนเองมากขึ้น ทำให้ทัศนคติต่อลูกน้องดีขึ้น อาจารย์สอนเก่งมากๆ

สุทัศน์ บุตรชน บจก.ฮีดาการีไซเคิลอ๊อฟเอเชีย

ตลอด 3 วันที่ได้อบรมกับอาจารย์สุกิจ ได้รับความรู้ และแนวคิดที่ดี แปลกใหม่ และได้พลังความคิด พลังกาย ใจ ที่ดี ขอบคุณมากครับ

วิโรจน์ สมพงษ์ บจก.คอนเซอิ (ประเทศไทย)

เรียนอย่างมีความสุข และสนุกกับตัวอย่างที่อาจารย์สรรหา มาเล่าให้ฟัง ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่นำสิ่งดีๆ มาให้พวกเราค่ะ

ฟ้ารุ่ง โรจน์บุญถึง บจก.ชลบุรี อาร์ ไอ เอ

ชอบวิทยากรมาก เพราะได้ทั้งวิชาการและสอดแทรกมุขตลกๆ ไว้เยอะแยะมากมาย รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เพื่อนใหม่อีกด้วย ขอบคุณอาจารย์สุกิจมากๆ ที่ให้ทั้งความรู้และปรัชญาในการดำเนินชีวิตด้วย ขอบคุณมากครับ

ศุภาพร ประภารุ่งเรืองกิจ บจก.โฮโย (ไทยแลนด์)

เป็นประโยชน์มากๆ ค่ะ คุ้มค่ากับการได้มาอบรมครั้งนี้ แค่ได้เห็นหัวข้อที่คิดที่จะมาแล้ว ได้มาเจอกับอาจารย์สุกิจ ยิ่งทำให้การอบรมสนุก ถ้าให้คะแนนก็ให้ดีมากค่ะ อาจารย์สุกิจน่ารักเป็นกันเองมาก

เยาวภา นาคทองอินทร์ บจก.ศิลพรชัย

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม การเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างาน

บริษัท ไพโอเนีย-ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
2-3 ธันวาคม 2553

อาจารย์สอนได้สนุกมาก และเพิ่มพลังงานทั่วร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะจิตใจ ให้ผมมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น อาจารย์ได้อธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจน เพราะบอกตัวอย่างทำให้เกิดการคิดตาม อาจารย์ทำให้ผมกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น

ประพันธ์ แก้วยอดหล้า

อาจารย์เจ๋งมาก ไม่เน้นการสอนเหมือนคนอื่น แต่จะใช้วิธีการเล่าเรื่องเพื่อให้เราคิด ทำให้เข้าใจกว่าการสอนเพียงอย่างเดียว สนุก ได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่นำมาเล่า

ธนาวิทย์ ดวงติ๊บ

ทำให้มีแนวคิดในการทำงาน / ฮากระจาย

ภาราดร เพตาเสน

การจัดลำดับขั้นตอนต่อเนื่องดีมาก เข้าใจง่าย สร้างบรรยากาศได้ดีมาก สำหรับตัววิทยากร มีเทคนิคการสื่อสาร “การใช้คำหรือมุข” เยอะดี ไม่เครียด อยากจะเข้าฟังทอล์กโชว์ของวิทยากร ไม่ทราบมีจัดหรือเปล่า

วิเชียร คำภารัตน์

เป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ปลดล็อคความคิดและทัศนคติ สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง มีกำลังใจต่อการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ศัตรา ศรีศิริ

เนื้อหาเข้าใจง่าย วิธีการสื่อสารรับรู้ได้ชัดเจนดี เวลาเหมาะสม สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ได้ประโยชน์แง่คิดอื่นๆ อีกมากมาย

ประดิษฐ์พงษ์ ลิ้มสัมพันธ์สันติ

ชอบการใช้คำ ภาษา เข้าใจง่าย ไม่เบื่อ การดำเนินลำดับความสำคัญของเนื้อหา และสอดแทรกตัวอย่างได้ดี

วิทยา มาลีฮวน

กระตุ้นความรู้สึกให้อยากไปถึงเป้าหมายอย่างแท้จริง การนำเสนอน่าสนใจ “ขอบคุณมากครับ”

อนุวัฒน์ ดีรักษา

เนื้อหากระชับ ชัดเจน สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ มีตัวอย่างจำง่าย

เกรียงไกร กาญบุตร

วิทยากรมีความรู้และทักษะการพูดดีมาก สื่อที่ใช้ประกอบการสัมมนาก็มีการจัดเตรียมได้ดีมาก

ชาตรี ชาญสูงเนิน

เป็นการสัมมนาที่ให้ความรู้ ข้อคิดต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

รุ่งนภา เมืองมูล

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ"

บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จ.หนองคาย
21-23 สิงหาคม 2553

ได้ทั้งความสุข ความรู้ แนวทางการดำเนินชีวิต ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกๆ วัน นั่นคือ “คิดบวก” ขอบพระคุณอาจารย์สุกิจ เป็นอย่างสูง สุดยอด

วิทยา ทองใบ

รู้สึกดีมากๆ ครับ เหมือนกับว่าการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปเลย รู้สึกเหมือนไม่มีเรื่องยากๆ ให้กังวลเลย จะนำข้อคิดดีๆ ไปใช้ครับ

อุทัย

การฝึกอบรมครั้งนี้ ทำให้ผมคิดได้และมีความคิดใหม่เข้ามา สนุกมากครับ หัวเราะทั้งวัน ผมชอบมาก ต่อไปนี้ผมจะมองโลกในแง่ดีให้ได้ครับ

ดิเรก โคตรวาสา

สนุกและได้ความรู้มากๆ เลยค่ะ มีการยกตัวอย่างเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และไม่น่าเบื่อ ชอบค่ะ ให้ข้อคิดดีๆ สามารถใช้ได้ทั้งการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ค่ะ

ไพบูลย์ ศรีวิเศษ

ประทับใจ สนุกสนาน บรรยากาศในห้องเป็นกันเอง คุ้นเคยกันระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร เนื้อหาดี มีสาระ ทุกคนที่เข้าอบรมมีความสุข

ศรีไพร

รู้สึกดีมากๆ เข้าใจง่าย ฟังแล้วใจความดี มีประโยชน์ต่อตนเองมากเลย การสัมมนาครั้งต่อไปขอให้อาจารย์สุกิจ มาอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ

สมจิต เกษนิส

ทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างมาก มีแต่สิ่งดีๆ ทั้งนั้น อาจารย์พูดเก่งมาก มีวิธีเปรียบเทียบ เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สุพรรณี กฤนานนท์

สำคัญเหนืออื่นใด ผู้เข้าสัมมนาคล้อยตาม และคิดว่าจะนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงาน

เปรมจิต พงษ์สังข์

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน"

บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จ.หนองคาย
16 - 20 สิงหาคม 2553

เป็นการอบรมที่ดีที่สุด ที่ได้เคยอบรมมา

อนันต์ อินทวงษ์

ประทับใจ สนุกสนาน อยากเปลี่ยนแปลง อยากทำในสิ่งที่รัก และจะเริ่มทำแล้วค่ะอาจารย์ ทำให้อยากประสบความสำเร็จในชีวิต ธรรมะกับการทำงานมีประโยชน์มากจริงๆ ค่ะ

อติกานต์ กล้าหาญ

ประทับใจวิทยากร (อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ) เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาก บรรยายจากประสบการณ์จริง ไม่เครียด สนุกสนาน มีเกมให้เล่น มีมุขตลกตลอด สามารถแทรกมุขตลกเข้ากับเนื้อหาการบรรยายได้เป็นอย่างดี

วรณัน จิรนิธิภัทร

ดีมากเลยครับ ทำให้ตัวผมมีความฝันในสิ่งที่อยากจะเป็น ผมจะทำตาม จะไม่ลองทำดู คือผมจะทำเลย ผมอยากให้การสัมมนาแบบนี้เกิดขึ้น ในสถานศึกษาเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศไทยเลยครับ

สาธิต เครือประเสิรฐ

เหมือนได้พบ แสงสว่าง ทางชีวิต เกิดความคิด มีแรงใจ ได้คุ้มค่า มีแรงฮึด มีแรงสู้ แรงศรัทธา ทุกวิชา อาจารย์ให้ ในบทเรียน ขอบคุณอาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ มากๆ ครับ

ธนกร ศิริธร

ขอบคุณคำพูดบางคำของอาจารย์ เพราะจะเป็นแนวทางทำให้สู้ต่อไปกับชีวิตนี้ (ชีวิตเป็นของเรา) เป็นหลักสูตรที่ชอบมาก บางคนที่ท้อแท้กับชีวิต ถ้าได้มาฟังอาจารย์พูด ผมคิดว่า 100% จะสู้ต่อไปได้ ขอบคุณครับ

จักนะเรศ ทุ้นธานี

ความประทับใจ อยากเก็บความรู้สึกดีๆ ตลอดเวลาที่ทำการอบรม อยากเก็บเสียงหัวเราะ และใบหน้าที่เปี่ยมยิ้มของแต่ละคน

เดชา แข็งขัน

อาจารย์สุกิจ บรรยายดีมากๆๆ บุคลิกท่าทางสง่า สมกับเป็นนักพูดจริงๆ บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน ได้รับความรู้อย่างมาก จะนำไปใช้ทั้งทางที่ทำงาน และครอบครัว ขออวยพรให้อาจารย์เป็นนักพูดที่เก่งมากๆๆ ในเมืองไทยและต่างประเทศ

เกสร สวนสมภาค

รู้สึกว่าอาจารย์บรรยายได้สนุก เนื้อหาครบ จำง่าย ถ้าเราปฏิบัติได้ รับรองว่าชีวิตนี้เกิดมาคุ้มค่ามากๆ ไม่เสียชาติเกิดแล้วครับ

พิเชษฐ โบงเหลือม

ทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานทั้งในบริษัท และงานเสริม ผมขอแสดงความนับถือเป็นอย่างยิ่ง

เพชร แสนบริสุทธิ์

ทำให้ทัศนคติดีขึ้นกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว รวมทั้งทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิต

ภัทรา พันธ์นุรักษ์

อ.สุกิจ บรรยายดีมาก บรรยากาศในห้องอบรมมีสีสันดี อยากให้ อ.สุกิจ มาอบรมอีกค่ะ ชอบมาก

เนตรชนก รักษาสัตย์

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริการที่ประทับใจ” รุ่นที่ 2/53

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2553

ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะกลับไปแก้ไข พัฒนาตนเอง เพื่อความสุขของตนเอง ครอบครัว และเพื่องานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เป็นการตอบแทนคุณ อาจารย์สุกิจ อาจารย์นุศรา ศุภกิจเจริญ ขอบคุณครับ

เจนวิทย์ สอดศุข

ดีมาก น่าทึ่ง อาจารย์ผู้ให้ความรู้มีประสบการณ์มาก สามารถถ่ายทอดได้อย่างยอดเยี่ยม โดยใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง นำมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย สาระดี

พรรณธิภา ขันแก้ว

ดีเกินคาด ทีแรกคิดว่าคงจะเป็นวิชาการมาก จะทำให้ง่วงนอน แต่ผิดความคาดหมาย อาจารย์ทำให้ไม่ง่วง สนุกมากเลยค่ะ เป็นกันเองมาก ถ้ามีโอกาสครั้งหน้า อาจารย์เป็นวิทยากรอีก จะมาให้ได้เลยค่ะ

กันยานา สอนเขื่อน

ขอบคุณมากที่หน่วยงาน กฟผ. ได้เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เข้าร่วมการอบรม มีประโยชน์อย่างยิ่ง และหวังว่าคงมีโอกาสได้รับเข้าการอบรมกับ อาจารย์สุกิจฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ

จุไรรัตน์ คิ้วดวงตา

มีความประทับใจในหลักสูตร รวมทั้งวิทยากรที่บรรยาย ทำให้เกิดแนวคิด กระตุ้นให้เกิดการคิดที่รอบด้านในการให้บริการที่ประทับใจ มีสาระตัวอย่างที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้

พยัญช์ ศรีกงพลี

ดีใจมากค่ะ ที่ได้มาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ เพราะ อาจารย์สุกิจ มีเทคนิคใหม่ๆ มานำเสนอ มีความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้น มีจิตอาสาที่จริงใจ

ธนาพันธ์ อุดไว

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 20/2553

ในหัวข้อ จิตวิทยาการบริการ / ภาวะผู้นำ / การสร้างและพัฒนาทีม / กลยุทธ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2553

รู้สึกว่าการอบรมครั้งนี้คุ้มค่าที่สุด จะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตของตัวเอง ขอบคุณมากค่ะที่ให้สิ่งดีๆ ในชีวิต บัวเผื่อน วงษ์ภูมิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สอนเนื้อหาได้ดีมาก ทำให้มีกำลังใจและจะมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิตต่อไป ยกตัวอย่างได้ชัดเจน ทำให้นึกภาพได้ชัดเจน

มีนา นาคร นักวิชาการสถิติชำนาญการ

ทำให้ตัดสินใจได้ว่าในชีวิตต่อไปนี้ต้องการอะไร อะไรที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน หากตอนนี้ยังทำไม่ได้ แต่พบทางว่าเราจะต้องทำอย่างไร หลังจากการอบรมเสร็จแล้ว ทราบว่าต้องเปลี่ยนอะไร

รุ่งนิภา พริบไหว โภชนากรชำนาญงาน

ผมเคยฝันอยากเข้าอบรมนานแล้ว ภูมิใจมากที่ได้ฟังอาจารย์บรรยาย และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานให้มากที่สุด

สนม กองศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ได้รับแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพตนเองในการทำงานให้ประสบความสำเร็จสูงสุด

นิภา อินทนิล นักวิชาการสุขศึกษาชำนาญการ

รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา เรามองข้ามไปหมด หลังจากผมอบรมแล้ว เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ทุกอย่างจะสำเร็จอยู่ที่ตัวเรา

สกล ชัยบุญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เป็นการอบรมที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ดีขึ้น ทั้งเรื่องส่วนตัว พฤติกรรมของตนเอง และเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ทีมงานของเรา ให้ไปสู่ฝันได้

พรชัย มีทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ชอบเรื่องที่อาจารย์ใช้เวลาพูดน้อยที่สุด แต่ผมคิดว่าน่าจะนำไปใช้ในการทำงานได้มากที่สุด คือเรื่อง “การทำงานให้ประสบความสำเร็จ” 10 ข้อง่ายๆ ที่บางข้อเรานึกไม่ถึง ขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ

ภาสกร อ่อนนิ่ม เภสัชกรชำนาญการ

เป็นความรู้ที่สามารถจับต้องได้ ทำได้ไม่เพ้อฝัน ไม่ไกล สามารถทำได้เพียงแค่เริ่มคิดที่จะเปลี่ยน ที่จะเป็น และลงมือทำ ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ข้อคิดดีๆ

นรินทร์ ขุมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร"

หจก.ลิ้มพงหลี วิทยุ-โทรทัศน์
26-27 มิย.53

เป็นการอบรมที่ได้ความรู้มากมาย อาจารย์สอนแบบสนุกสนานมาก อาจารย์ทำให้คนที่อยากจะตบกันมาก พูดดีกันได้ และอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจ อย่างเราเคยผ่านการอบรมมาหลายบริษัท ไม่สนุกเท่านี้เลย สู้ๆ สู้ตาย !!

คุณธวัชชัย นาเสงี่ยม

ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้ามานั่งฟังการอบรมของอาจารย์ รู้สึกว่ามันทำให้ผมอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรม และการกระทำบางอย่าง ของตัวผมเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้

คุณนฤดล ทองโคตร

รู้สึกได้ความคิดหลายอย่าง ทั้งในสิ่งที่เคยคิดอยากจะเปลี่ยนความคิด แต่พอได้มาฟังอบรมแล้ว มันทำให้กระจ่างขึ้น

คุณพัสกร สุขสวัสดิ์

ได้ความรู้มากในด้านความคิดในหลายๆเรื่อง นำมาใช้กับชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตัวเราเอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น กล้ามองหาจุดด้อยตัวเองมาเปลี่ยนตัวเอง

คุณอุษิกัญญา ภักดีกุล

เป็นกันเอง สนุกสนาน แฝงด้วยเนื้อหาสาระหลายอย่าง เป็นตัวอย่างความคิดที่ควรนำไปปฏิบัติตาม อยากให้มีการจัดสัมมนาครั้งต่อไป

คุณนิติยา ประดับศรี

รู้สึกประทับใจมาก ได้ความรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมและไม่รู้สึกเบื่อ และที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ครอบครัว หรือสังคมทั่วไป

คุณมณีรัตน์ นิดใหม่

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การตลาดยุคใหม่"

บริษัทแสงอาทิตย์ จ.นครสวรรค์

การอบรมครั้งนี้ดีค่ะ อาจารย์เป็นยอดนักขายจริงๆ เป็นเรื่องใกล้ตัว ฟังง่าย

ปวีณา ทองยิ้ม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

บริษัท โตโยต้า โบโซคุ สยาม เมทัล จ.ชลบุรี

อยากให้เพิ่มเวลาอีกในการสัมมนาครั้งต่อไป รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ถ้ามีโอกาส ผมก็อยากเข้าอบรมกับอาจารย์อีกครับ

จิรวัฒน์ ศรีบุญชัย

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

บ.น้ำปลาพิไชย จก. (น้ำปลาตราหอยนางรม)

เนื่องจากที่บริษัทฯของดิฉันได้ส่งพนักงานไปอบรมคอร์สการเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างาน ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2553 พนักงานได้กลับมาเล่าให้ฝ่ายบุคคลฟังว่าประทับใจและชอบอาจารย์มาก

ผจก.แผนกบุคคล

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หนุ่ย เอาท์เล็ท มอลล์

หนุ่ยและทีมงานทั้งหมดของ เอาท์เล็ท ขอขอบพระคุณอาจารย์และพี่นุชมากๆ ครับ พวกเราดีใจและประทับใจอาจารย์และพี่นุชมาก เป็นประสบการณ์ที่พวกเราไม่มีวันลืมที่ได้ร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้เลย โอกาสหน้าหนุ่ยคงได้ทำงานกับอาจารย์และพี่นุชอีก

หนุ่ย เอาท์เล็ท มอลล์

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "WHOLE SALE TEAM"

บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด

ขอบคุณบริษัท ซิเมนต์ไทยฯ ที่จัดอบรมครั้งนี้ คุ้มสุดๆ กับความรู้สึกที่ได้รับ

ณรงค์ศักดิ์ ยวงมณี แสงไพบูลย์ (เชียงราย)

ดีใจมากที่ได้มาอบรมในหลักสูตรนี้เพราะได้พบกับสิ่งดีๆ ความรู้ใหม่ๆ และวิทยากรเก่งๆ

ปิยะฉัตร มาสวิฑูรย์ เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (นครสวรรค์)

อาจารย์สุกิจ บรรยายได้ดีมาก มีสาระแทรกในเกมส์และการเล่าประสบการณ์

พรพรรณ กุณี บริษัท สินค้าดี จำกัด (แพร่)

อาจารย์สุกิจ บรรยายสนุกและมีสาระมากจริงๆ ค่ะ

ปาริชาติ (โจ้) เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (นครสวรรค์)