กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การทำงานเป็นทีม / การบริการ / การพัฒนาอีคิว / การนำเสนอ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
23 ธันวาคม 2560

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการ / การพัฒนาอีคิว / การนำเสนอ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 136
16 - 18 ธันวาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / อบรมภาวะผู้นำ / อบรมผู้นำ /  ทักษะการเป็นผู้นำ
เรียนภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
15 ธันวาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / อบรมภาวะผู้นำ / อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ

บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 135
บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด
12 - 14 ธันวาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 134
9 - 11 ธันวาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด อบรมศิลปะผู้นำและการบริการที่ประทับใจ อบรมภาวะผู้นำ /  อบรมผู้นำ /  ทักษะการเป็นผู้นำ
หลักสูตรหัวหน้างานชั้นเยี่ยม
บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
4 ธันวาคม 2560

หัวข้อ อบรมศิลปะผู้นำและการบริการที่ประทับใจ อบรมภาวะผู้นำ / อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 รุ่น 16
3 ธันวาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย

 เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / สอนทักษะการบริหารงาน / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร
คอร์สหัวหน้างานชั้นเยี่ยม รุ่น 1
2 ธันวาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / สอนทักษะการบริหารงาน / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 133
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
10 - 12 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ /พูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละกิจกรรม /นันทนาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร /แนะนำตนเอง โดยใช้ Mind Map/กิจกรรม Who am I
การพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับเด็ก รุ่น 8
4 - 5 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ /พูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละกิจกรรม /นันทนาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร /แนะนำตนเอง โดยใช้ Mind Map/กิจกรรม Who am I

 การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0
1 พฤศจิกายน 2560 -

หัวข้อ การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / สอนทักษะการบริหารงาน
เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
30 ตุลาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / สอนทักษะการบริหารงาน

 เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 132 (Advance)
28 - 29 ตุลาคม 2560

หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 131
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
21 - 23 ตุลาคม 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ /พูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละกิจกรรม /นันทนาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร /แนะนำตนเอง โดยใช้ Mind Map/กิจกรรม Who am I
การพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับเด็ก รุ่น 7
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
14 - 15 ตุลาคม 2560

หัวข้อ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ /พูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละกิจกรรม /นันทนาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร /แนะนำตนเอง โดยใช้ Mind Map/กิจกรรม Who am I

บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
หลักสูตร Train the trainer
บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด
12 - 13 ตุลาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

โรงเรียนบ้านด่านสองบุรีรัมย์ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
โรงเรียนบ้านด่านสองบุรีรัมย์
11 ตุลาคม 2560

หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

บริษัท เกรทซัคเซสบิวตี้ จำกัด ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
เรียนปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท เกรทซัคเซสบิวตี้ จำกัด
7 ตุลาคม 2560

หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

 การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย
คอร์สการตลาดยุคไทยแลนด์4.0
4 ตุลาคม 2560

หัวข้อ การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 130
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
29 กันยายน 2560 - 1 ตุลาคม 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
คอร์สปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23 - 24 กันยายน 2560

หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 129
8 - 10 กันยายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ  / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การพัฒนาอีคิว/พลังสู่ความสำเร็จ / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร /  อบรมการบริหาร
เรียนหัวหน้างานและศิลปะผู้นำ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข
4 กันยายน 2560

หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การพัฒนาอีคิว/พลังสู่ความสำเร็จ / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร

บริษัท โบลแพค จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย   การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
อบรมการตลาดและการเพิ่มยอดขาย
บริษัท โบลแพค จำกัด
3 กันยายน 2560

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
Course ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
1 กันยายน 2560

หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
“Great Leader Mind-set” “วิธีคิดแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”
บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
25 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ/ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทีมงานที่มีความสุข
CourseLeadership & Team Excellent
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
22 - 23 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ/ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทีมงานที่มีความสุข

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
“Great Leader Mind-set” “วิธีคิดแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”
บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
18 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 127
12 - 14 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
“Great Leader Mind-set” “วิธีคิดแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”
บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
9 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
เทคนิคการเป็น Brand Ambassador ที่ดี
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
8 - 16 สิงหาคม 2560

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 126
28 - 30 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ ธรรมชาติของคน การบริการ การทำงานเป็นทีม
“ร่วมใจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”
โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์
22 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การบริการ การทำงานเป็นทีม

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
หลักสูตรปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
21 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

บริษัท เอไอเอ จำกัด เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ได้ผล /วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก/ โปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ทำงาน/ ความคิด 4 ประการที่นำไปสู่ความสำเร็จ
คอร์สปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท เอไอเอ จำกัด
19 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ได้ผล /วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก/ โปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ทำงาน/ ความคิด 4 ประการที่นำไปสู่ความสำเร็จ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 125
15 - 17 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทโฮม แอนด์ บาธ แกลอรี่ จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การตลาดยุคใหม่และการเพิ่มยอดขาย
Courseการตลาดยุคใหม่และการเพิ่มยอดขาย
บริษัทโฮม แอนด์ บาธ แกลอรี่ จำกัด
13 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การตลาดยุคใหม่และการเพิ่มยอดขาย

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 124
8 - 10 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท โพสโค ไทยแลนด์
รสบัสพลังชีวิต
บริษัท โพสโค ไทยแลนด์
7 กรกฎาคม 2560

 รวมลูกศิษย์ที่เคยเรียนการพูดจากรุ่น1 ถึงรุ่น 120
งานรวมพลคนรักการพูด/ร้อยดวงใจพลังแห่งการพูด
1 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ รวมลูกศิษย์ที่เคยเรียนการพูดจากรุ่น1 ถึงรุ่น 120

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /  การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร/ การพัฒนาบุคลิกภาพ /ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
22 - 24 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร/ การพัฒนาบุคลิกภาพ /ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/พลังคิดบวก/พลังสู่ความสำเร็จ
ผู้นำฝ่ายขายกับการสร้างแรงจูงใจ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
21 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/พลังคิดบวก/พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 8 (รุ่นที่ 121 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
14 - 16 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 120
9 - 11 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 119
26 - 28 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 118 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
22 - 24 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 วิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ รุ่น 2
20 - 21 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ วิทยากรมืออาชีพ

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา /การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร/ พลังสู่ความสำเร็จ
เรียนศิลปะการเป็นผู้นำ
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
19 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา /การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร/ พลังสู่ความสำเร็จ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
การพูดต่อหน้าชุมชนและการเป็นพิธีกร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
8 - 9 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม / การบริหารความขัดแย้ง/ การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ / การสร้างเครือข่ายที่ดี
การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานวัฒนธรรมมืออาชีพ รุ่นที่ ๒
กระทรวงวัฒนธรรม
1 - 3 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม / การบริหารความขัดแย้ง/ การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ / การสร้างเครือข่ายที่ดี

 หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 114
28 - 30 เมษายน 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 วิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ รุ่น 1
22 - 23 เมษายน 2560

หัวข้อ วิทยากรมืออาชีพ

 หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 113
7 - 9 เมษายน 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 112
31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) การตลาดยุคใหม่ / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / หลักการทำ PowerPoint / เทคนิคการนำเสนอ
การเป็นนักพูดและนักฟังที่ดี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
14 - 16 มีนาคม 2560

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / หลักการทำ PowerPoint / เทคนิคการนำเสนอ

บริษัทฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด คิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการนำเสนอ
การเป็นวิทยากรและการนำเสนอ
บริษัทฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
9 - 11 มีนาคม 2560

หัวข้อ คิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการนำเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
Course ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 มีนาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 107
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด การพูดปลุกใจ / การสร้างอารมณ์ขัน / การนำเสนอ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน Advance
บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ การพูดปลุกใจ / การสร้างอารมณ์ขัน / การนำเสนอ

 เทคนิคการตั้งเป้าหมาย/วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก/เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจ/การใช้จินตนาการ/วิธีการสร้างนิสัยลงมือทำ/นิสัยของคนสำเร็จ /การดึงดูดพลัง จิตเหนือสำนึก
หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
12 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ เทคนิคการตั้งเป้าหมาย/วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก/เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจ/การใช้จินตนาการ/วิธีการสร้างนิสัยลงมือทำ/นิสัยของคนสำเร็จ /การดึงดูดพลัง จิตเหนือสำนึก

บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่จำกัด อบรมผู้นำ /  ทักษะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ / อบรมผู้บริหาร
คอร์สเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ / อบรมผู้บริหาร

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 105
27 - 29 มกราคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เรียนปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13 มกราคม 2560

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 103
6 - 8 มกราคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ