หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.
วันที่ 6 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560