หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance
โรงแรม เจอร์นี่ (journey) งามวงค์วาน
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 - 29 ตุลาคม 2560