หัวข้อ โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2560
เพิ่มเติม กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโฆษกชุมชน รุ่นที่ 1