หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 13 ตุลาคม 2560