หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
เทศบาลตำบลไชยปราการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 - 13 กรกฎาคม 2557