หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ เทคนิคการเป็นวิทยากร / การเขียนโครงการ / การทำ Mind Map / การพัฒนาบุคลิกภาพ
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก
วันที่ 11 มกราคม 2557 - 15 มกราคม 2557