หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อบรมให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 53 แห่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557