หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร วิทยากรกระบวนการ / การเขียนโครงการ / การนำเสนอ / Mind Map
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557