หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557