หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การประชุมสภา / ศิลปะการเป็นผู้นำ
หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา
วันที่ 11 มิถุนายน 2557