หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ลำพูน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557