หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557