หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ณ ทอแสงโยงเจียมรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560