หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท นีโอเท็กซ์อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) /บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557