หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ / มารยาทในการรับประทานอาหาร / เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 6 กันยายน 2557