หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดจูงใจ เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557