หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร พูดจูงใจ / การนำเสนอ / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557