หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / พลังคิดบวก / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / หัวหน้าต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์(E.Q. ดี) / หัวหน้ากับการสร้างทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท เอ็น ซี รีเสิร์ช ดีเวลลอปเม้ท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
ห้องประชุมบริษัทนิชดา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ 12 ธันวาคม 2562