หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท PENTOR GROUP
เดอะโบนันซ่าเขาใหญ่
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563